Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

/podľa § 35 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného .zákona/ sa podáva na spoločný stavebný úrad Strečno

Na stiahnutienávrh na umiestnenie stavby (rtf)

Vybavuje: Ing. Daniela Pošteková, tel.:  041/599 33 35, e-mail:  stavebny.urad@strecno.sk

Viac informácií na Spoločnom obecnom úrade http://www.strecno.sk/stavebny-urad/