Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie

podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona – podáva sa na Spoločný obecný úrad v Strečne.

Vybavuje: Ing. Daniela Pošteková, tel.: 041/599 33 35, e-mail: daniela.postekova@strecno.sk

Na stiahnutiežiadosť (rtf)

Viac informácií na Spoločnom obecnom úrade http://www.strecno.sk/stavebny-urad/