Zmena stavby pred jej dokončením

Zmena stavby pred jej dokončením

podľa § 68 odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /Stavebný zákon/ a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona sa predkladá na Spoločný obecný úrad v Strečne.

Vybavuje: Ing. Daniela Pošteková, tel.:  041/599 33 35, e-mail:  stavebny.urad@strecno.sk

Viac informácií na Spoločnom obecnom úrade http://www.strecno.sk/stavebny-urad/