O obci

Pečať obce Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1356 s názvom ZTRANY. Názov obce sa menil. V roku 1483 STRÁNYAWA, r. 1520 STRÁNAWY a v roku 1920 už STRÁŇAVY. Obec mala v minulosti erb s námetom 'Na pažiti pasúca sa hus'. Z toho vychádzal aj návrh na náš erb „v modrom štíte na vysokej zelenej pažiti pred zlatým kríkom stojaca strieborná hus“.

V minulosti sa v obci, pod vrchom POLOM, konali medzinárodné preteky v motokrose, ktoré boli aj v priamom prenose STV. V technickej vybavenosti obce je vodovod, plyn, kanalizácia s čistiarňou odpadových vôd, sekundárna sieť s verejným osvetlením, miestne telefónne rozvody, obecná kábelová televízia a komunikácie.

Základná škola má vybavené triedy, telocvičňu, školskú jedáleň a družinu. Materská škola je vybavená detským a dopravným ihriskom. Štadión OŠK Baník Stráňavy s tribúnou, šatňami a ostatnými objektmi.

V obci sa nachádza novo postavený rímsko-katolícký kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii.

Veľa pozornosti venuje obec cestovnému ruchu. Vďaka termálnemu kúpalisku, lyžiarskemu vleku a turistickým možnostiam sú Stráňavy zaujímavé pre turistov po celý rok.

Pamiatky

Pamätník víťazstva I. čs. armádneho zboru

Polom - Javoriny Polom Javoriny Polom Javoriny

Počas II. svetovej vojny prebiehali najväčšie boje medzi fašistickými vojskami a I. čs. armádnym zborom v dňoch 11.-26. apríla 1945. Na počesť padlým bol na vrchu Polom postavený Pamätník víťazstva I. čs. armádneho zboru, slávnostne odhalený v roku 1961. Autorkou reliéfu je akad. sochárka Ludmila Cvengrošová. V dôsledku ťažby vápenca bol tento pamätník v roku 1986 premiestnený na neďaleký vrch Javoriny.

Pamätník oslobodenia

Pamätník oslobodenia Pamätník oslobodenia Pamätník oslobodenia

V obci pred kultúrnym domom v roku 1970 odhalili Pamätník oslobodenia. Jeho autormi boli ing. arch. I. Meliš a akad. sochár S. Bíroš.

Múzeum Malofatranskej operácie

Pamätník oslobodenia Múzeum múzeum

Za obcou je múzeum so stálou expozíciou Malofatranskej operácie. Budova múzea pôvodne slúžila ako hájovňa. Po rekonštrukcií a výstavbe interiérov pre múzeum bolo v roku 1976 otvorenie „Muzeálnej expozície Malofatranskej operácie“.

Požiarny dom (Hasičská zbrojnica)

Dokončený v roku 1933. Slúžil ako zbrojnica a strážnica, poschodie slúžilo ako spoločenská miestnosť pre divadlá, zábavy a pod. Neskôr bol rekonštruovaný (zdvihnutá svetlá výška garáží. V súčasnosti slúži požiarnikom a na poschodí je jedna miestnosť prenajatá na podnikateľské účely.

Kostol sedembolestnej Panny Márie

Kostol

Kostol Kostol Kostol

V roku 1993 bola dokončená novostavba kostola. 16.12.1993 Ján Chryzostom kardinál KOREC posvätil nový kostol zasvätený sedembolestnej Panne Márii v Stráňavách. Základný kameň kostola posvätil sv. Otec Ján Pavol II. pri svojej návšteve v Bratislave dňa 22.4.1990.