2020 Voľby do NR SR

Výsledky volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právne predpisy upravujúce voľby do NR SR

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Informácie pre voličov

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Volebné okrsky: Obec Stráňavy má 1. volebný okrsok.

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do NR SR v roku 2020

Tlačivá

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NRSR v roku 2020, voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Kontaktné údaje

Obec Stráňavy
Májová 336

013 25 Stráňavy
volby@stranavy.sk
02/40 20 48 11

Vydávanie hlasovacích preukazov
Marta Reitšpísová
stranavy@stranavy.sk
041/500 56 75

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Základné informácie

Volebná kampaň

Tlačivá a vzory pre vedenie volebnej kampane

Adresa na doručovanie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie