2023 - voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Informácie pre voliča

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

  • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo

  • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

(Voľba poštou)

Volebné okrsky

V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utváram tieto volebné okrsky a určujem tieto volebné miestnosti:

  • OKRSOK č. 1: Čísla domov od 1 do 300

VOLEBNÁ MIESTNOSŤ: Zasadacia miestnosť - Kultúrny dom Stráňavy, Májová 336, Stráňavy

  • OKRSOK č. 2: Čísla domov od 301 do 600

VOLEBNÁ MIESTNOSŤ: Klub dôchodcov - Kultúrny dom Stráňavy, Májová 336, Stráňavy

V Stráňavách 13. jún 2023, Branislav Štrba, starosta

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Podanie kandidátnej listiny, Číslo účtu pre uhradenie volebnej kaucie, Späťvzatie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

Zverejnenie emailovej adresy

Obec Stráňavy zastúpená starostom obce Branislavom Štrbom oznamuje emailovú
adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových
volebných komisií obce pre voľby do Národnej rady Slovenskej rady v roku 2023.

Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam kandidujúcich politických subjektov, Zoznam zaregistrovaných kandidátov, Oznámenie o späťvzatí kandidátnej listiny, vzdaní sa a odvolaní kandidatúry

Volebná kampaň

Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň