2024 - voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR - 6. apríl 2024

ÚČASŤ
zapísaných voličov celkom 1539
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1141  (74,14 %)

účasť

Celkové výsledky 2. kola
 
1. Peter Pelegríni, Ing. 735 hlasov 64,70 %
2. Ivan Korčok, Ing. 401 hlasov 35,30 %

Celkové výsledky v obci STráňavy

 OKRSOK č. 1

účasť v okrsku č. 1
zapísaných voličov celkom 803
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 585 (72,85 %)

výsledky 1. kola - okrsok č. 1

 
1. Peter Pelegríni, Ing. 398 hlasov 68,38 %
2. Ivan Korčok, Ing. 184 hlasov 31,62 %

Účasť v okrsku č. 1Výsledky v okrsku č. 1

 OKRSOK č. 2

účasť v okrsku č. 2
zapísaných voličov celkom 736
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 556 (75,54 %)

výsledky 2. kola - okrsok č. 2

 
1. Peter Pelegríni, Ing. 337 hlasov 60,83 %
2. Ivan Korčok, Ing. 217 hlasov 39,17 %

účasť -okrsok č. 2Výsledky 2. kola - okrrsok č. 2

 Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR - 23. marec 2024

ÚČASŤ
zapísaných voličov celkom 1540
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 993  (64,42 %)

účasť

Celkové výsledky 1. kola
 
1. Peter Pelegríni, Ing. 459 hlasov 46.27 %
2. Ivan Korčok, Ing. 327 hlasov 32,96 %
3. Štefan Harabín, JUDr. 159 hlasov 16,03 %
4. Ján Kubiš, Dr. h. c. Ing. 17 hlasov 1,71 %
5. Igor Matovič, Mgr. 12 hlasov 1,21 %
6. Marián Kotleba, Ing., Mgr. 6 hlasov 0,60 %
7. Róbert Švec, Mgr. 5 hlasov 0,50 %
8. Milan Náhlik, Mgr. 3 hlasy 0,30 %
9. Andrej Danko, JUDr. 2 hlasy 0,20 %
10. Patrik Dubovský, Mgr., PhD. 2 hlasy 0,20 %
11. Krisztián Forró 0 hlasov 0 %

Výsledky 1. kola

 OKRSOK č. 1

účasť v okrsku č. 1
zapísaných voličov celkom 802
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 502 (63,47 %)

výsledky 1. kola - okrsok č. 2

 
1. Peter Pelegríni, Ing. 244 hlasov 47.94 %
2. Ivan Korčok, Ing. 156 hlasov 30,65 %
3. Štefan Harabín, JUDr. 91 hlasov 17,88 %
4. Róbert Švec, Mgr. 5 hlasov 0,98 %
5. Igor Matovič, Mgr. 4 hlasov 0,79 %
6. Ján Kubiš, Dr. h. c. Ing. 3 hlasov 0,59 %
7. Marián Kotleba, Ing., Mgr. 2 hlas 0,39 %
8. Milan Náhlik, Mgr. 2 hlas 0,39 %
9. Andrej Danko, JUDr. 1 hlas 0,20 %
10. Patrik Dubovský, Mgr., PhD. 1 hlas 0,20 %
11. Krisztián Forró 0 hlasov 0 %

Výsledky 1. kola - okrrsok č. 1účasť - okrsok č. 1

 OKRSOK č. 2

účasť v okrsku č. 2
zapísaných voličov celkom 738
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 484 (65,58 %)

výsledky 1. kola - okrsok č. 2

 
1. Peter Pelegríni, Ing. 215 hlasov 44.51 %
2. Ivan Korčok, Ing. 171 hlasov 35,40 %
3. Štefan Harabín, JUDr. 68 hlasov 14,08 %
4. Ján Kubiš, Dr. h. c. Ing. 14 hlasov 2,90 %
5. Igor Matovič, Mgr. 8 hlasov 1,66 %
7. Róbert Švec, Mgr. 3 hlasov 0,62 %
6. Marián Kotleba, Ing., Mgr. 1 hlas 0,21 %
8. Milan Náhlik, Mgr. 1 hlas 0,21 %
9. Andrej Danko, JUDr. 1 hlas 0,21 %
10. Patrik Dubovský, Mgr., PhD. 1 hlas 0,21 %
11. Krisztián Forró 0 hlasov 0 %

účasť - okrsok č. 2 Výsledky 1. kola - okrrsok č. 2

 Informácie pre voliča

1. Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

2. Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

3. Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 4. Hlasovací preukaz

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe  tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),

elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

t.j. najneskôr

 • pre prvé kolo volieb do 4. 3. 2024;
 • pre druhé kolo volieb do 14. 3. 2024

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

adresa:volby@stranavy.sk

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

5. Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a trestného činu volebnej korupcie.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič, ktorý sa nenachádza v deň konania volieb v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, môže zo závažných zdravotných dôvodov hlasovať do prenosnej volebnej schránky na základe hlasovacieho preukazu, ak si ho vyžiadal.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

* * *

Volebné okrsky

V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utváram tieto volebné okrsky a určujem tieto volebné miestnosti:  

 • OKRSOK č. 1: Čísla domov od 1 do 300

VOLEBNÁ MIESTNOSŤ: Zasadacia miestnosť - Kultúrny dom Stráňavy, Májová 336, Stráňavy

 • OKRSOK č. 2: Čísla domov od 301 do 600 

VOLEBNÁ MIESTNOSŤ: Klub dôchodcov - Kultúrny dom Stráňavy, Májová 336, Stráňavy

V Stráňavách 13. jún 2023, Branislav Štrba, starosta

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Podanie kandidátnej listiny, Číslo účtu pre uhradenie volebnej kaucie, Späťvzatie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

Zverejnenie emailovej adresy

Obec Stráňavy zastúpená starostom obce Branislavom Štrbom oznamuje emailovú
adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových
volebných komisií obce pre voľby do Národnej rady Slovenskej rady v roku 2023.

GDPR

Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb prezidenta Slovenskej republiky konaných podľa zákona č.180/2014 Z. z.

Zápisnice z 1. kola

Zápisnice z 2. kola

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Prílohy

rozhodnutie - voľby prezidenta Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.96 kB

Splnenie informačnej povinnosti - VOĽBY VP2024 - Obec Stráňavy