Register účtovných závierok

V registri účtovných závierok nájdete:

  • Titulná strana
  • Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
  • Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
  • Poznámky
  • Správa audítora

Link: https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/28781