Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 3. 2020

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZS-36-3-2020-SK

Neuvedené

Obec Stráňavy

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

30. 3. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-36-3-2020-SK

790,00 EUR Sedemstodeväťdesiat

Obec Stráňavy

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

23. 1. 2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

-

560,00 EUR Päťstošesťdesiat eúr

František Ondák

Obec Stráňavy

15. 1. 2020

Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl.Obchodného zákonníka

-

78 997,56 EUR sedemdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiatsedem eúr päťdesiatšesť centov

HELUS, s.r.o.

Obec Stráňavy

11. 10. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

-

640,00 EUR šesťstoštyridsať eúr

Jozef Ondák, Marián Ondák, Janka Ondáková

Obec Stráňavy

1. 10. 2019

Zmluva o Balíkovom účte

--

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Stráňavy

1. 10. 2019

Zmluva o elektronickej službe Business24

B24_16092019

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa

Obec Stráňavy

1. 10. 2019

Zmluva o úvere

686/CC19

30 000,00 EUR tristotisíc eur

Slovenská sporiteľňa

Obec Stráňavy

13. 9. 2019

Zmluva o dielo na rekonštrukciu kotolne MŠ Stráňavy

--

37 780,92 EUR tridsaťsedemtisícsedemstoosemdesiat eur deväťdesiatdva centov

Ján Remek, 331, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

13. 9. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2019073001

1-2019073001

-

UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., B.S. Timravy 950/13, 01008 Žilina

Obec Stráňavy

10. 9. 2019

Zmluva o výpožičke

7/KP/2019

100,00 EUR Sto EUR

Obec Brezany

Obec Stráňavy

8. 8. 2019

Kúpna zmluva

-

2 890,00 EUR dvetisícosemstodeväťdesiat eúr

Obec Stráňavy

Dana Štrbová

1. 8. 2019

Zmluva o dielo podľa § 536 anasl obchodného zákonníka 513/1991 Zb.z.

2019073001

63 990,00 EUR šesťdesiatrotisícdeväťstodeväťdesiat eur

UNI-JAS gastrotechnika s.r.o., B.S. Timravy 950/13, 01008 Žilina

Obec Stráňavy

18. 7. 2019

Dohoda o grante

INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/028245-035899

15 000,00 EUR päťnásť tisíc

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)

Obec Stráňavy

11. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

149092

1 400,00 EUR tisícštyristo eúr

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 810 00 Bratislava

Obec Stráňavy

26. 6. 2019

zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských službách

11/2019

2 501,00 EUR dvetisícpäťstojednaeur

Ing. Jozefína Smolková

Obec Stráňavy

26. 6. 2019

Nájomná zmluva

-

80,00 EUR Osemdesiat eúr

Patrik Kvasnica COMFORT CATERING, 491, 01325 Stráňavy

Obec Stráňavy

21. 6. 2019

Zmluva o dielo

--

484 000,00 EUR štyristoosemdesiatštyritisíceur

KAMA Hydroizol, s.r.o., Cabadajová 40/5, 01302 Gbeľany

Obec Stráňavy

21. 6. 2019

Zmluva o dielo

6/2019

80,00 EUR Osemdesiat eúr

U Psej matere Kysuce-ranč Korňa

Obec Stráňavy

11. 6. 2019

Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk

tz2019-05-24vs2

46,48 EUR štyridsaťšesť eur štyridsať osem centov

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Stráňavy

7. 6. 2019

Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu.

1/2019

2 774 067,84 EUR Dva milióny sedemstosedemdesiatštyritisíc šesťdesiatsedem eur 84 centov

T+T, A.Kmeťa 18, 1001 Žilina

Obec Stráňavy

20. 5. 2019

Zmluva o aktualizácii programov

tz2019-04-25vs3

70,00 EUR sedemdesiat eur

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Stráňavy

20. 5. 2019

Zmluva o systémovej podpore

tz2019-04-25vs2

95,00 EUR deväťdesiat pať eur

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Stráňavy

18. 4. 2019

Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína

tz2019-04-03mg1

1 900,00 EUR cca jedentisícdeväťsto eur

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Stráňavy

12. 4. 2019

obstaranie osobného automobilu pre Obec Stráňavy

1403/2019

16 183,68 EUR šeťnástisícstoosemdesiattri eur šesťdesiatosem centov

FINAL-CD plus, s. r. o.

Obec Stráňavy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 111