FAQ smeti

Obec vyberá od občanov polatky za odvoz smetí a za prevádzku kanalizačného systému (stočné).

Poplatok za komunálny odpad (SMETI)

Poplatok za smeti určuje obec každoročne na základe nákladov na odvoz komunálneho odpadu a iných zberov obci (veľkoobjemový, nebezpečný ....).

Na zvoz komunálneho odpadu má obec zazmluvnenú firmu T+T a.s. 

 Platné predpisy:

  • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 1/2024– Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov. (aktualizované každý rok)

Poplatok je určený v zmysle zákona na občana a deň.

Preto je možné urobiť "úľavu" počas roka ak dôjde k zmene (odsťahovanie, úmrtie...).

Takisto odo dňa narodenia dieťaťa je zákonný zástupca povinný ho nahlásiť na poplatok za komunálny odpad aj v priebehu roka.

Viac TU: Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za kanalizáciu (Stočné)

Kanalizáciu prevádzkuje obec vo svojej réží a poplatok za kanalizáciu je stanovený na na občana a rok. pričom sa berie stav občanov k 1.1. kalendáreného roka.

Od roku 2024 je stanovený poplatok na občana a deň.

Preto je možné urobiť "úľavu" ak počas roka dôjde k zmene (odsťahovanie, úmrtie...).

Takisto odo dňa narodenia dieťaťa je zákonný zástupca povinný ho nahlásiť na poplatok za odvádzanie odpadových vôd (stočné) aj v priebehu roka.