Obsah

VZN

2021

VZN č. 1/2021 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 53x | 19.02.2021

VZN č. 2/2021 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2021 Stiahnuté: 61x | 19.02.2021

2020

VZN č. 1/2020 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 124x | 15.01.2020

VZN č. 10/2020 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí pri základnej škole, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá sú súčasťou Základnej školy s materskou Stiahnuté: 100x | 17.12.2019

VZN č. 2/2020 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2020 Stiahnuté: 120x | 17.12.2019

2019

VZN č. 1/2019 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 187x | 16.01.2019

VZN č. 10/2019 - o výške príspevku na stravu, režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Stráňavy Stiahnuté: 131x | 20.06.2019

VZN č. 2/2019 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 183x | 16.01.2019

2018

VZN č. 2/2018 - o poplatkoch vyberaných obcou Stiahnuté: 499x | 06.07.2018

2017

VZN č. 1/2017 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 275x | 07.08.2017

VZN č. 27/2017 - o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Stráňavy Stiahnuté: 502x | 22.12.2017

VZN č. 7/2017 - o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 477x | 04.01.2017

2016

VZN č. 1/2016 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 294x | 28.12.2015

VZN č. 22/2016 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 458x | 28.12.2015

VZN č. 23/2016 - o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Stráňavy na kalendárny rok 2016 Stiahnuté: 465x | 28.12.2015

VZN č. 5/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Stráňavy Stiahnuté: 676x | 06.01.2016

2015

VZN č. 1/2015 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 245x | 17.12.2014

VZN č. 25/2015 - o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 446x | 25.03.2015

VZN č. 26/2015 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2015 o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 431x | 25.03.2015

VZN č. 26/2015 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2015 o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 207x | 25.03.2015

Stránka