Obsah

VZN

2009

VZN č. 1/2009 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 253x | 09.03.2009

VZN č. 2/2009 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2009 Stiahnuté: 249x | 19.05.2009

VZN č. 3/2009 - o chove, vodení a držaní psov na území obce Stiahnuté: 188x | 18.12.2008

VZN č. 3/2009 - o chove, vodení a držaní psov na území obce Stiahnuté: 316x | 18.12.2008

VZN č. 4/2009 - o chove hospodárskych, spoločenských, divých a nebezpečných zvierat na území obce Stiahnuté: 247x | 18.12.2008

VZN č. 5/2009 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stráňavy Stiahnuté: 254x | 18.12.2008

VZN č. 6/2009 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené Stiahnuté: 213x | 22.03.2011

VZN č. 9/2009 - o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 201x | 17.08.2009

2010

VZN č. 1/2010 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 269x | 18.12.2009

VZN č. 17/2010 - o verejnom poriadku Stiahnuté: 196x | 13.12.2010

VZN č. 17/2010 - o verejnom poriadku v obci Stráňavy Stiahnuté: 309x | 13.12.2010

VZN č. 2/2010 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2010 Stiahnuté: 238x | 18.12.2009

VZN č. 9/2010 - o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 220x | 12.12.2011

2011

VZN č. 1/2011 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 229x | 14.12.2010

VZN č. 10/2011 - o o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Stráňavy Stiahnuté: 242x | 23.10.2013

VZN č. 2/2011 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2011 Stiahnuté: 224x | 14.12.2010

VZN č. 7/2011 - o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 242x | 10.01.2012

VZN č. 8/2011 - o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska v obci Stráňavy Stiahnuté: 327x | 28.11.2011

2012

VZN č. 1/2012 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 197x | 01.01.2012

VZN č. 11/2012 - o o symboloch obce a ich používaní Stiahnuté: 392x | 28.11.2011

Stránka