Obsah

VZN

2009

VZN č. 1/2009 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 195x | 09.03.2009

VZN č. 2/2009 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2009 Stiahnuté: 205x | 19.05.2009

VZN č. 3/2009 - o chove, vodení a držaní psov na území obce Stiahnuté: 147x | 18.12.2008

VZN č. 3/2009 - o chove, vodení a držaní psov na území obce Stiahnuté: 248x | 18.12.2008

VZN č. 4/2009 - o chove hospodárskych, spoločenských, divých a nebezpečných zvierat na území obce Stiahnuté: 193x | 18.12.2008

VZN č. 5/2009 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stráňavy Stiahnuté: 198x | 18.12.2008

VZN č. 6/2009 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené Stiahnuté: 168x | 22.03.2011

VZN č. 9/2009 - o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 156x | 17.08.2009

2010

VZN č. 1/2010 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 213x | 18.12.2009

VZN č. 17/2010 - o verejnom poriadku Stiahnuté: 155x | 13.12.2010

VZN č. 17/2010 - o verejnom poriadku v obci Stráňavy Stiahnuté: 240x | 13.12.2010

VZN č. 2/2010 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2010 Stiahnuté: 193x | 18.12.2009

VZN č. 9/2010 - o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 178x | 12.12.2011

2011

VZN č. 1/2011 - o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 180x | 14.12.2010

VZN č. 10/2011 - o o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Stráňavy Stiahnuté: 193x | 23.10.2013

VZN č. 2/2011 - o poplatkoch vyberaných v obci Stráňavy v roku 2011 Stiahnuté: 175x | 14.12.2010

VZN č. 7/2011 - o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 195x | 10.01.2012

VZN č. 8/2011 - o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska v obci Stráňavy Stiahnuté: 240x | 28.11.2011

2012

VZN č. 1/2012 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stiahnuté: 152x | 01.01.2012

VZN č. 11/2012 - o o symboloch obce a ich používaní Stiahnuté: 296x | 28.11.2011

Stránka