Sobáš

Sviatosť manželstva sa má uzatvárať vo farnosti, do ktorej patrí jeden zo snúbencov podľa miesta kánonického pobytu – miesta reálneho bývania, nie trvalého alebo prechodného pobytu!

*Kánonický pobyt máte vo farnosti, na území ktorej fyzicky žijete minimálne tri mesiace. Pozor, kánonický pobyt je nezávislý od miesta trvalého pobytu, uvedeného v dokladoch i od miesta vášho krstu! Bez platnej licencie nemôžeme asistovať pri uzatváraní manželstva.

Ak sú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné prijať sviatosť manželstva vo farnosti jedného zo snúbencov /choroba kňaza a podobne/, je možné prijať sviatosť aj v inej farnosti na základe povolenia – licencie z farnosti jedného zo snúbencov. Túto licenciu si vybavte až po dohode sobáša v niektorej farnosti.

Postup k prijatiu sviatosti:

 • nahlásenie termínu minimálne 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša
 • pri spisovaní zápisnice musia byť osobne prítomní obidvaja snúbenci – sobáš nenahlasujú rodičia snúbencov, ale iba snúbenci
 • aspoň jeden mesiac pred sobášom nahlásiť sobáš na Matričnom úrade. Na Matriku si zoberte rodné listy a občianske preukazy 
 • podrobnosti k výzdobe kostola si dohodnite v kancelárii. Tu dostanete aj kontakty na organistov. Dohodnite si s nimi minimálne mesiac dopredu hudobnú stránku sobášneho obradu
 • dohodnite si na niektorý deň v týždni pred sobášom záverečné stretnutie o priebehu sobášnych obradov
 • dohodnúť si stretnutie pre spísanie sobášnej zápisnice
 • k spísaniu zápisnice je potrebné priložiť:
  • krstné listy snúbencov: ak ste boli pokrstení v inej farnosti, vyžiadajte si na tamojšom farskom úrade krstné listy. Krstný list nesmie byť starší ako 6 mesiacov
  • úmrtný list predošlého manžela (manželky): ak jeden z vás, prípadne obaja ste vdovci
  • licenciu k sobášu: pokiaľ ani jeden zo snúbencov nemá kánonický pobyt na území farnosti vo Farnosti Stráňavy, treba priniesť aspoň pre jedného licenciu k sobášu od svojho vlastného farára
  • potvrdenie o absolvovaní prípravy: pred samotným sobášom potrebujete absolvovať prípravný kurz pred manželstvom