Navigácia

Obsah

Vnútorný poriadok a náplň práce komisií OZ (570.07 kB)

 

§ 15 zákona 369/1990 Zb.

Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

(4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny

Uznesením č. 36/2022 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Stráňavách konaného dňa 28.11.2022 obecné zastupiteľstvo zriadilo tieto komisie