Pohreb

Vybavenie pohrebu

Pohreb sa vybavuje spravidla v súčinnosti s obcou, farnosťou a pohrebnou službou. Obec poskytuje priestory Domu smútku a hrobové miesto. Farnosť zabezpečuje pohrebný obrad. Pohrebná služba uskutočňuje výkop hrobu, prevezenie telesných ostatkov a ich uloženie do hrobu v závere obradu (prípadne ich prevezenie na kremáciu), príp. aj iné služby.

Hneď po potvrdení úmrtia pozostalí kontaktujú farnosť, ktorá úmrtie oznámi verejnosti.

Návšteva pozostalých u kňaza je nevyhnutná, nakoľko treba dohodnúť termín pohrebu a podať o zosnulom aspoň základné informácie.

Pohreb so sv. omšou neodporúčame v prípade, že ani zosnulý/á, ani pozostalí sa inokedy sv. omší nezúčastňovali. Obrad potom vyznieva rozpačito (nik nespieva, nik neodpovedá).

Vo vážnych prípadoch možno celkom odmietnuť cirkevný pohreb, podľa kánona 1184.