Hlavný kontrolór

Mgr. Zuzana Škutilová

E-mail: kontrolor@stranavy.sk

Kontrolná činnosť

Všeobecné ustanovenie

Rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti,  úlohy hlavného kontrolóra stanovuje zákon č.369 /2004 Zb. zo 14. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien niektorých zákonov.

Za jeden z hlavných predpokladov pre vytváranie podmienok dobrej kontrolnej činnosti je i dodržiavanie § 4, odst. 3 zákona, ktorý ustanovuje : povinnosť obce, utvárať účinný systém kontroly, vytvárať vhodné organizačné,  finančné, personálne a materiálne podmienky pre nezávislý výkon funkcie hlavného  kontrolóra obce.

Funkcia hlavného kontrolóra obce, je zriaďovaná v súlade so zákonom č. 369/2004 Zb. v zmysle § 11, odst. 4, písm. j. ,  rozsah pracovného úväzku určuje obec.

V zmysle § 18 zákona, hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, čo potvrdzuje svojím uznesením zo zasadnutia.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Hlavný kontrolór nesmie podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolnych, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľkú činnosť, bez súhlasu  obecného zastupiteľstva. Jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiťeľstva, starostu,člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo iného zamestnanca obce.

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 

Rozsah kontrolnej činnosti stanovuje  § 18 d) zákona č.369/ 2004 Zb., z neho vyplýva povinnosť:

 1. kontroly obce  -  v dodržiavaní zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri    hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, v zmysle zákona č. 278 / 93 Zb.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
 2. kontroly - všetkých príjmov, výdavkov a finančných operácii obecného úradu a jemu  podriadených organizácii,
 3. kontroly - vybavovania sťažností a petícii, v zmysle zákonov č. 152/98 Zb. z.   o sťažnostiach a  č. 98/90 Zb.z. a 242/98 Zb.z. o petičnom práve, 
 4. kontroly – dodržiavania všeobecne právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 5. kontroly  - dodržiavania interných predpisov obce,
 6. kontroly  -  plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

Kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/ 2004 Zb. podliehajú: 

 • obecný úrad, 
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú   s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitných predpisov v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.  

Pravidlá kontrolnej činnosti  stanovuje § 18 e, zákona č. 369/ 2004 Zb. Hlavný kontrolór pri výkone svojej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustatnovuje - zákon č. 502/2001 Zb.z. o finančnej kontrole   a vnútornom audite . Pravidlá o kontrolnej činnosti môže ustanoviť i obec prijatým uznesením.

Úlohy hlavného kontrolóra obce Stráňavy: 

 1. vykonáva kontrolnu činnosť v rozsahu ustanovení § 18 zákona č. 369/2004 Zb.z. 
 2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šešť mesiacov  - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok a II. polrok, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený v obci spôsobom obvyklým,
 3. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu  záverečného účtu obce, pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
 4. predkladá správy o výsledkoch kontroly obecného úradu. 
 5. predkladá  obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti   a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
 6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelených obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 7. vybavuje šťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.