Poďme spoločne za kultúrou

Poďme spoločne za kultúrou

Poďme spoločne za kultúrou

OPERAČNÝ PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013

Názov projektu: Poďme spoločne za kultúrou

Vedúci partner: Obec Stráňavy

Prioritná os: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Oblasť podpory: 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií

ITMS: 22410120062

Celkové oprávnené náklady projektu (EUR): 139 995,00 

Požadovaná výška FP z ERDF (EUR): 118 995,75

Z celkového - Financovanie v obci Stráňavy

ERDF

Štátny rozpočet

vlastné prostriedky obce

Spolu

 30 901,75

 3 635,50

1 817,75

36 355,-

Základným cieľom predloženého projektu je predovšetkým rozvinúť cezhraničnú spoluprácu medzi obcou Stráňavy a mestom Budišov nad Budišovkou. Vzhľadom na cezhraničnú polohu a bohatý potenciál obce Stráňavy a mesta Budišov nad Budišovkou v oblasti kultúry, sa partneri podujali na plné využitie tohto potenciálu s cieľom rozvoja a rozšírenia spolupráce v oblasti kultúry a výmeny skúseností v podobe podania projektovej žiadosti o finančný príspevok.  

Obaja partneri patria do regiónov, ktorých ekonomicky rast je v poslednom období rýchly a sú súčasťou pohraničia dvoch kultúrne, spoločensky, politicky i historicky veľmi blízkych krajín, čo vytvára veľký potenciál pre nový rozmer aktivít v rámci cezhraničnej spolupráce. Tento potenciál zaručuje dobré vstupné podmienky pre rozvoj partnerov a zlepšovanie kvality života obyvateľov. Projektom by sa podporil vznik nových  a rozvoj starých spolkov, združení a občianskych iniciatív v oblasti kultúry, vzdelávania či spoločenského života. Tieto subjekty majú významný vplyv na rozvoj daného územia a výrazne zvyšujú kvalitu života obyvateľov.

Spoločné kultúrne podujatia

V rámci aktivity sa budú realizovať podujatia u oboch partnerov, do ktorých sa budú aktívne zapájať a zúčastňovať.

Obec Stráňavy plánuje usporiadať spoločensko  - kultúrne podujatie v letných mesiacoch, v rámci ktorého budú program oživovať účinkujúci z partnerského mesta Budišov na d Budišovkou. Podujatie má okrem kultúrneho zážitku aj náučný charakter, pričom má obyvateľom a predovšetkým sloveským deťom a žiakom priblížiť český jazyk, kultúru a tradície. V rámci rozpočtu sa predpokladá úhrada výdavkov za zabezpečenie podujatí konkrétne sa jedná o výdavky na stravné účastníkov, cestovné účastníkov, ubytovanie účastníkov, technické zabezpečenie podujatia, materiál potrebný na realizáciu podujatia a pod.

Na strane českého partnera sa v meste Budišov nad Budišovkou uskutoční festival, ktorého hlavnou úlohou je priblížiť českým divákom tradície a zvyky oboch národov, či už českého alebo slovenského, vzhľadom na fakt, že história oboch krajín je spoločná a veľa zvykov, tradícií a obyčajov sú podobného charakteru s malými regionálnymi obmenami. Festival bude združovať slovenských i českých účinkujúcich v rôznych zaujímavých sférach ako sú remeslá a ich tradície v minulosti, umelecké vystúpenia plné folklóru a zvykov, ukážky ručných prác a množstvo súťaži a aktivít pre deti nielen z okolia, ale aj partnerskej obce.

Pre podporu a rozvoj cezhraničnej spolupráce a priateľstva sa v rámci projektu uskutoční spoločenská akcia v obci Stráňavy s významnou účasťou českého partnera a iných zástupcov okolitých samospráv. Na počesť padlých vojakov 1. Československého armádneho zboru budú zástupcovia partnerov a okolitých obcí a miest klásť spomienkové vecne na pamätný hrob 1. Československého armádneho zboru. Podujatie bude mať spomienkový i vizionársky charakter, pričom si zástupcovia partnerských obcí a ostatní hostia pripomenú dlhoročnú bratskú spoluprácu oboch národov a predstavia snahu o ďalšiu spoluprácu, výmenu názorov, nápadov na trvaloudržateľný rozvoj kultúrneho, ekonomického i sociálneho života obce Stráňavy i mesta Budišov nad Budišovkou  a ich okolitých susedských samospráv.

Realizácia aktivity prinesie výrazné posilnenie priateľstva a spolupráce nielen medzi samotnými samosprávami, ale aj účinkujúcimi, žiakmi základných škôl, pedagogickými pracovníkmi a neposlednom rade vznikne priestor pre nové kontakty širokej verejnosti, či už priateľského alebo obchodného charakteru. Verejnosť bude neustále informovaná o budovaní pevného partnerského zväzku medzi obcou Stráňavy a mestom Budišov nad Budišovkou.

Prílohy

Poďme spoločne za kultúrou

Stranavy_Budisov_Plagat_Pozvankovy_K2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 741,4 kB
Dátum vloženia: 29. 4. 2024 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 4. 2024 13:47
Autor: Správca Webu