Zvýšenie kapacity Materskej školy Stráňavy, ulica Víťazstva 331

Zvýšenie kapacity Materskej školy Stráňavy, ulica Víťazstva 331

 

  Logo EÚ ERDFLogo IROPMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Aktuality

Názov projektu: Zvýšenie kapacity Materskej školy Stráňavy, ulica

Víťazstva 331

Cieľ projektu:

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Zvýšenie kapacity a zlepšenie predprimárneho vzdelania Materskej školy v obci Stráňavy

Prijímateľ: Obec Stráňavy

Kód projektu: 302021H273

Nenávratný finančný príspevok : 425 600,00 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ : 380 800,00 EUR

Termín realizácie aktivít projektu: 1/2018 – 01/2020

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Stráňavy zo súčasných 72 detí na 112 detí.

Projekt s názvom Zvýšenie kapacity Materskej školy Stráňavy, ulica Víťazstva 331 sleduje realizáciu:

 

Hlavných aktivít a to:

  • rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy prístavbou a rekonštrukciou – Typ aktivity B
  • obstaraním materiálno technického vybavenia – Typ aktivity E

 

Podporných aktivít a to:

  • Riadením projektu
  • Zabezpečením informovanosti a komunikácie

Merateľné ukazovatele sú :

  • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl: 112 detí 
  • Počet podporených materských škôl: 1
  • Počet renovovaných verejných budov: 1
  • Podlahová plocha renovovaných verejných budov: 721,4 m2
  • Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením: 1

  

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

  • Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.irop.sk

 

PUBLICITA : Informácie o projekte