FAQ - UP - zmena UP

Ako môžem navrhnúť zmenu v územnom pláne obce?

Žiadosť o zmeny a doplnky územného plánu obce musí obsahovať tieto informácie:

  • kontaktné údaje žiadateľa,
  • identifikácia územného plánu na ktorý sa má žiadosť vzťahovať,
  • identifikácia územia na ktorý sa má žiadosť vzťahovať,
  • popis zmien, ktoré majú byť zapracované,
  • popis dôvodov, pre ktoré má byť zmena realizovaná.

Obec je povinná pravidelne preskúmavať územné plány a najmenej raz za 4 roky vyhodnotiť ich aktuálnosť. Zmeny územného plánu musia byť v súlade s jeho zadaním, podľa ktorého sa tvoril územný plán mesta a zóny, najmä s jeho hlavnými cieľmi. V prípade, že sa zmenili potreby obyvateľov tak výrazne, že už nie sú v súlade so jeho zadaním, je potrebné zabezpečiť namiesto zmien a doplnkov nový územný plán mesta alebo zóny.

Zmeny nie sú vynútiteľné, ale mali by byť riadne odôvodnené zmenou územno-technických, hospodárskych alebo sociálnych predpokladov, z ktorých sa vychádzalo pri schvaľovaní územného plánu. Dôvodom na zmenu územného plánu tiež môže byť zmena nadradenej dokumentácie (napr. územného plánu kraja) alebo potreba umiestniť verejnoprospešnú stavbu.