Navigácia

Obsah

Máte záujem o zmenu územného plánu?
Zašlite žiadosť do 31.3.2020

Obec Stráňavy vyzýva všetkých občanov, ktorí majú záujem o zmenu územného plánu, aby zaslali žiadosť o zmenu územného plánu na obecný úrad v Stráňavách, v termíne do 31.3.2020. 

V žiadosti je potrebné uviesť aká zmena územného plánu je požadovaná a špecifikovať akého územia sa týka (s uvedením parcelných čísel dotknutých pozemkov). 

Všetky doručené žiadosti budú vyhodnotené z hľadiska, či sa jedná o drobnú zmenu (najmä bez nárokov na záber poľnohospodárskej pôdy) alebo o zmenu väčšieho rozsahu s uvedením odporúčania ako ďalej postupovať vo vzťahu ku konkrétnej požadovanej zmene.

Vyhodnotenie bude následne predložené stavebnej komisii obce Stráňavy, aby rozhodla, ktoré žiadosti budú zaradené do návrhu zmien a doplnkov územného plánu.

 

Tlačivo : žiadosť

 

Žiadosti o zmenu územného plánu posielajte písomne: 

A) Poštou, na adresu:
Obecný úrad Stráňavy
Májová 336
013 25 Stráňavy

B) Osobne:
Podateľňa OÚ Stráňavy

C) E-mailom:
podatelna@stranavy.sk